اولین خدمات ترجمه آنلاین در ایران با 18 سال افتخار خدمات رسانی اینترنتی
زمان بندی تحویل ترجمه
جدول زمانی زیر شامل متون ارسالی جهت ترجمه از انگلیسی به فارسی می شود. مدت زمان ترجمه غیر انگلیسی از طریق پست الكترونیك اطلاع داده می شود:

صفحات نحوه پرداخت مدت زمان تقریبی
تا 5 صفحه (1500 لغت) اینترنتی (کارتهای شتاب)

تحویل همان روز

از 1 تا 10 صفحه بانکی

2 روز

از 11 تا 20 صفحه ..

5 روز

از 21 تا 30 صفحه ..

7 روز

از 31 تا 50 صفحه  ..

10 روز

بالاتر از 50 صفحه .. طبق توافق
شركتهای عضو (بخش مكاتبات) اینترنتی (کارتهای شتاب)

تا 5 صفحه تحویل همان روز


پرداخت اینترنتی با استفاده از کارتهای شتاب 5% تخفیف دارد و حداقل 1 روز از زمان تحویل ترجمه کم می کند