اولین خدمات ترجمه آنلاین در ایران با 12 سال افتخار خدمات رسانی اینترنتی
فرهنگ واژه های تخصصی
فنی مهندسی شیمی علوم زمین جامعه شناسی بهداشت زیست شناسی حسابداری و مالی
تعداد واژه های موجود: 43687 واژه

 

تعداد واژه ها

فهرست

10876

واژگان فنی و مهندسی رشته های مختلف

3078

واژگان مهندسی شیمی

15649

واژگان علوم زمین

4190

واژگان جامعه شناسی

1259

واژگان بهداشت، درمان

3184

واژگان زیست شناسی

5450

واژگان حسابداری و مالی